Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia hạn tài liệu

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Gia hạn tài liệu: Giúp bạn đọc có thêm thời gian mượn sách: Độc giả có thể gia hạn tài liệu để mượn thêm 7 ngày sử dụng, tính từ ngày hết hạn mượn tài liệu:

Có 2 cách gia hạn tài liệu:
 • Gia hạn tài liệu trực tuyến trên Website thư viện, qua điện thoại hoặc qua email.
 • Gia hạn tại quầy phục vụ của thư viện
Những trường hợp gia hạn không thành công:
 • Tài liệu đã bị quá hạn
 • Tài liệu đang được Độc giả khác đặt trước
 • Tài khoản bị phạt/hết hạn sử dụng
Thao tác gia hạn tài liệu trực như sau: 
 1. ​​Truy cập địa chỉ:​​  http://thuvien.camau.gov.vn//SitePages/list-books-borrowed.aspx
 2. Chọn kết nối: Chọn thư viện bạn đọc đang sử dụng
 3. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập
 4. Đăng nhập thành công chọn mục ​Thông tin độc giả ->​​​​ Danh sách tài liệu đang mượn
 5. Chọn Gia hạn những tài liệu trong danh sách tài liệu đang mượn
 6. ​Kiểm tra lại ngày hết hạn tài liệu sau khi gia hạn.
 7. Thoát khỏi tài khoản sau khi gia hạn thành công