Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thứ 4, Ngày 27/02/2019, 15:00
Cần xem xét, cân nhắc bố cục của dự thảo luật Thư viện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
27/02/2019

​   Tại Hội ghị tham vấn chuyên gia góp ý cho dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện do Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức chiều 25/02, nhiều ý kiến chuyên gia, đại biểu đã đề nghị cân nhắc lại bố cục của dự thảo Luật, đồng thời đề nghị bổ sung và làm rõ hơn các khái niệm, thuật ngữ được sử dụng trong dự thảo Luật.

   Cần cân nhắc về cấu trúc

   ​Dự thảo Luật Thư viện mà Chính phủ trình hiện gồm có 7 Chương, 51 Điều. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhận thấy, bố cục của dự thảo Luật còn chưa hợp lý: nội dung còn nặng về quản lý nhà nước, số điều về quản lý nhà nước còn nằm rải rác ở nhiều chương, số điều quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện quá nhiều so với kết cấu chung với nội dung trùng lắp.

Cần xem xét, cân nhắc bố cục của dự thảo luật Thư viện_1.jpeg

Toàn cảnh hội nghị

   Trong khi đó, một số nội dung quy định chưa rõ, như: quy định chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thư viện; quy định về thư viện số, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện ngoài công lập, thư viện trường học; xếp hạng thư viện. Một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của thư viện, tiêu chuẩn người làm công tác thư viện, tiêu chuẩn về lãnh đạo thư viện chưa được điều chỉnh. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lại bố cục của dự thảo Luật để khắc phục sự bất hợp lý nêu trên.

   Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng, cần phải cấu trúc lại các chương, mục, các điều khoản của dự thảo Luật theo trình tự logic trong điều chỉnh khái quát hóa các mối quan hệ tương tác giữa Thư viện với Nhà nước; giữa Thư viện với Người sử dụng thư viện; giữa Thư viện trong cùng một mạng lưới; giữa Thư viện khác mạng lưới với nhau; và giữa cơ quan Thư viện với các cơ quan thông tin và các tổ chức khác có liên quan. Đồng thời cần tập hợp, khái quát hóa và sắp xếp lại nội dung các mục, các điều khoản tương ứng với các mối quan hệ đó.

   Bên cạnh đó, cần sử dụng cách tiếp cận theo hướng luật hóa cụ thể quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan trong mối quan hệ ba bên: Nhà nước - Thư viện - Người sử dụng thư viện (Người dùng tin) để rà soát lại các chương, mục, các điều khoản của dự thảo Luật để oại bỏ các nội dung chồng chéo, lồng ghép các nội dung còn tản mạn đưa về đúng chỗ để đảm bảo tính logic. Ví dụ, đưa các điều khoản thuộc chức năng quản lý nhà nước đối với Thư viện nằm tản mạn ở chương 1(Điều 4 Chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện) và chương 5 (các Điều từ 40-44 Xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện) tập trung về chương 6. Quản lý nhà nước về thư viện; Khái quát hóa các nội dung và các điều khoản cụ thể, tránh liệt kê quá chi tiết và dàn trải; Bổ sung các điều khoản để đảm bảo tính tổng thể, đầy đủ và toàn diện trong bao quát vấn đề cần điều chỉnh của Luật; Xem xét lại tính đầy đủ của các điều khoản được chi tiết hóa trong từng chương, đảm bảo bao quát hết được nội dung cần chuyển tải ở chương đó.

   Bổ sung, làm rõ các thuật ngữ

  Về giải thích từ ngữ quy định tại Điều 3 của dự thảo Luật này, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhận thấy,  nhiều từ ngữ được giải thích chưa chuẩn xác và chưa làm rõ bản chất khái niệm. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa, làm rõ và chính xác hơn. Ngoài ra, cần bổ sung một số từ ngữ như: tài nguyên thông tin, thông tin thư viện, tài liệu vi dạng, thư viện công cộng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện có yếu tố nước ngoài.​

Cần xem xét, cân nhắc bố cục của dự thảo luật Thư viện_2.jpeg

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

   Qua nghiên cứu, các đại biểu cũng nhận định rằng, các khái niệm được đưa ra trong Dự thảo Luật Thư viện còn chưa đầy đủ, vẫn còn thiếu một số khái niệm cơ bản được đề cập trong nội dung của Luật. Việc giải thích từ ngữ chưa khoa học và chưa tường minh về nội hàm khái niệm, dẫn tới các điều khoản cho điều tiết cũng chung chung và không đầy đủ.

   Theo nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Đông, khái niệm "Thư viện" trong dự thảo Luật cần được làm rõ như sau: Thư viện là thiết chế văn hoá có chức năng thu thập, xử lý, lưu giữ và bảo quản, cung cấp và phổ biến thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, cũng như có nhiệm vụ đào tạo kiến thức thông tin cho người sử dụng thư viện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa-xã hội.

   Trên cơ sở làm rõ nội hàm khái niệm "Thư viện", xác định nội hàm khái niệm "Thư viện điện tử"; "Thư viện số" trong mối quan hệ biện chứng với thư viện truyền thống. Trong đó, thư viện điện tử, thư viện số chỉ là hình thái khác cao hơn của thư viện truyền thống dưới tác động của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại mà thôi. Nghĩa là, chúng vẫn được cấu thành bởi 4 yếu tố cấu thành như thư viện truyền thống, nhưng sự khác biệt là các thành phần đó có sự thay đổi bởi công nghệ hiện đại được sử dụng mà thôi. Trong đó, thư viện điện tử là hình thái thư viện lai giữa thư viện truyền thống và thư viện số. Còn thư viện số được coi là hình thái thư viện cao nhất. Mọi thư viện số đều được coi là thư viện điện tử, nhưng ngược lại, không phải thư viện điện tử nào cũng được coi là thư viện số. Điều khác biệt cơ bản thường được sử dụng để nhận dạng các hình thái thư viện đó là vốn tài liệu của thư viện (vì phụ thuộc vào đó mà có các yêu cầu về cơ sở vật chất-kỹ thuật, nhân lực thư viện và người dùng tin). Vì thế, nên coi thư viện số là một loại hình thư viện để điều chỉnh bởi Luật thì tốt hơn, vì việc xây dựng và vận hành thư viện số đòi hỏi phải xử lý nhiều vấn đề liên quan không những tới hạ tầng mạng công nghệ thông tin và truyền thông, liên quan tới phần mềm quản trị tích hợp thư viện,  liên quan tới việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về nghiệp vụ và công nghệ, mà còn liên quan tới vấn đề pháp lý trong thực hiện phối hợp, hợp tác, liên kết chia sẻ dùng chung nguồn lực thông tin, hướng vào tạo lập một không gian thông tin-thư viện chung và thống nhất ở nhiều qui mô quốc gia, quốc tế, khu vực..). Theo nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Đông, với khái niệm thư viện như trên sẽ bao quát được đầy đủ nội hàm khái niệm, làm rõ được tư cách pháp nhân của thư viện, thể hiện được vai trò xã hội của thư viện và tính chất chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Thư viện trước hết phải là một thiết chế văn hóa (là đối tượng điều chỉnh của Luật) bởi nó được thành lập theo luật định có vai trò xã hội cụ thể, có chức năng và nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao, chứ không thể là tổ chức hoặc bộ phận của tổ chức nào đó chung chung thực hiện việc thu thập, xử lý, bảo quản tài liệu, cung cấp thông tin như đã đưa trong Dự án Luật.

   Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho rằng, cần thống nhất sử dụng một số thuật ngữ cũ đã thông dụng trước đây, ví dụ:  Sử dụng thuật ngữ "Cơ sở vật chất-kỹ thuật" thay cho "Tiện ích thư viện" hoặc có thể thay thế một số thuật ngữ cũ bằng các thuật ngữ mới phản ánh rõ nét hơn nội hàm của khái niệm, cụ thể: sử dụng thuật ngữ "Nguồn lực thông tin" hay "Tài nguyên thông tin" thay cho "Vốn tài liệu" bởi tính hiện đại và đa dạng của vật mang tin trong thành phần của vốn tài liệu; sử dụng thuật ngữ "Người dùng tin" thay cho "Người sử dụng thư viện" (độc giả, bạn đọc) bởi tính phức hợp trong đáp ứng nhu cầu tin; sử dụng thuật ngữ "Sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện" thay cho "Sản phẩm và dịch vụ thư viện" bởi tính kép trong hoạt động của thư viện hiện đại… Đồng thời, cần bổ sung thêm một số khái niệm cần thiết và cơ bản như: Khái niệm "Thư viện công cộng" và "Thư viện chuyên ngành" (liên quan tới các điều khoản qui định ở chương 3 và 4); "Hoạt động thư viện" (liên quan tới toàn bộ các điều khoản qui định ở chương 3);  "Tài liệu", "Tài liệu điện tử","Tài liệu số" ; Khái niệm "Người người dùng tin" bởi các nội dung được qui định tại các Điều từ 37-39…

Thu Phương

Nguồn http://quochoi.vn​Lượt người xem:  Views:   82
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật (Time)

SpeakUrl

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by