Giới thiệu sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước

  • 25/05/2023
  • 29
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

    Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến vào giai đoạn quyết liệt, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946-19/12/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023), Thư viện tỉnh Cà Mau trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước" của tác giả Lê Quang Thiệu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2008, sách gồm 405 trang, khổ 14,5 x 20,5cm.


    Quyển sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành là lời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy hăng hái thi đua để góp phần xây dựng Tổ quốc.

    Quyển sách gồm 3 phần 

    Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước;

    Phần thứ hai: Một số bài viết chọn lọc về phong trào Thi đua yêu nước;

    Phần thứ ba: Một số văn kiện của Đảng về Thi đua yêu nước.


    Mở đầu cuốn sách là đoạn trích Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngày 11-6-1948. Lời kêu gọi rất ngắn gọn nhưng đầy đủ, khích lệ, hiệu triệu tất cả các tầng lớp nhân dân từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, từ sỹ, nông, công, binh hãy cùng thi đua vì mục tiêu: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Trong đó, Bác thể hiện niềm tin tất thắng: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”.

    Tiếp theo là những lá thư, bài viết của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Bác luôn quan tâm, động viên đồng bào, chiến sỹ hăng say thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nơi nào làm tốt Bác có thư khen, khích lệ; nơi nào làm chưa tốt bác chỉ rõ hạn chế và động viên cố gắng thi đua cho tốt. Sự quan tâm đặc biệt của Bác đến phong trào Thi đua yêu nước đã giúp mỗi người dân hiểu hơn về ý nghĩa của việc thi đua và tích cực tham gia phong trào.

    Cụ thể hóa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đã có nhiều văn bản để đẩy mạnh hơn nữa phong trào Thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đó là: Chỉ thị của Trung ương Đảng phát động phong trào thi đua ái quốc năm 1948; Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương về sửa chữa những khuyết điểm trong việc lãnh đạo thi đua ái quốc tháng 10-1948; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 22-12-2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008)...

    Và đến nay, đã qua nhiều năm Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn đang nỗ lực thực hiện lời dạy của Người tích cực thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, thi đua yêu nước thực sự đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp, lôi cuốn cả một dân tộc, ở mọi lứa tuổi, mọi ngành, mọi lĩnh vực tham gia, đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc.

    Qua quyển sách này, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, tinh thần xây dựng đất nước của nhân dân ta có từ hàng ngàn năm. Phong trào thi đua yêu nước do Người phát động vẫn luôn là ngọn nguồn khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Sách hiện đang được phục vụ tại thư viện tỉnh Cà Mau, trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Bài viết: Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà Mau

  • Nguyễn Hằng Ni