Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày hơn 600 tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

  • 13/03/2023
  • 9
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

    Sáng 10/3, Thư viện tỉnh Bắc Giang mở đợt trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo, tư liệu nhân kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam". Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. 

    Năm 1943, giữa bộn bề khó khăn của cách mạng, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở làng Võng La, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã thông qua "Đề cương về văn hóa Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo. 

    "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân. 


Các đại biểu tham quan gian trưng bày.
    Đề cương như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc cơ bản là: Dân tộc, khoa học, đại chúng; tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
    Tại đây, các đại biểu, nhân dân tham quan các gian trưng bày với hơn 600 sách, báo, tài liệu là những tư liệu quý được Thư viện tỉnh Bắc Giang khai thác, lưu giữ qua nhiều giai đoạn lịch sử. 
    Nội dung các tài liệu tuyên truyền về bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của "Đề cương về văn hóa Việt Nam"; khẳng định văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hoá còn thì dân tộc còn.
    Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, "Đề cương về văn hóa Việt Nam" vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển.


Nhiều bài báo về văn hóa qua các giai đoạn lịch sử được Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày, giới thiệu.
    Thông qua trưng bày, Thư viện tỉnh Bắc Giang giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước. 


Gian trưng bày của Thư viện tỉnh Bắc Giang.
    Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, văn nghệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thời gian trưng bày đến ngày 1/5/2023.

Tin, ảnh: Công Doanh

Nguồn http://baobacgiang.com.vn/ 

S.t.: Phan Thành Rô

Thư viện tỉnh Cà Mau

  • Phan Thành Rô