Thành phố Cà Mau

Địa chỉ: Số 01 Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3831.164

Email: thuvienthanhphocamau@gmail.com

Huyện Cái Nước

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290. 3883.667

Huyện Phú Tân

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3889.874

Email: trungtamvhttphutan@gmail.com

Huyện Ngọc Hiển

Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3719.281

Email: ttvhttngochien@gmail.com

Huyện U Minh

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290. 3863.866

Email: thuvienuminh@gmail.com

Huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 1, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290. 3896.085

Email: thuvientvt0123@gmail.com

Huyện Đầm Dơi

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3

Email: thuvienbacphuoc@gmail.com

Huyện Năm Căn

Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3878.734

Email: tvnamcan@gmail.com

Huyện Thới Bình

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 0290.3860.785

Email: thuvienthoibinh@gmail.com