Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
199tr ; 20cm
Từ khóa :
Gáy sách :
4(N523)-09 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00887cam a2200265 a 4500
00112433
00520161122224016.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d3b
041##|avie
084##|a4(N523)-09 |bM458TR
100##|aVương Các
245##|a120 bài luyện dịch Vệt - Anh |cVương Các
260##|aH. |bThanh niên |c2004
300##|a199tr. |c20cm
520##|aSách gồm 120 bài dịch mẫu, để bạn đọc có thể tham khảo,để giúp các bạn làm quen với các bài dịch từ Việt sang Anh.
653##|aSách dịch
653##|aViệt Anh
700##|aVương Các |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.015209
852##|bKho đọc |jDV.015209
852##|bKho mượn |jMV.035165
920##|aVV2005
920##|a15.209 |abVV2005
920##|ab35.165-66

Tóm tắt

13% progress

Sách gồm 120 bài dịch mẫu, để bạn đọc có thể tham khảo,để giúp các bạn làm quen với các bài dịch từ Việt sang Anh. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.035165 Sẵn có Kho mượn
MV.035166 Sẵn có Kho mượn
DV.015209 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau