Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần 2
Xuất bản :
Giá tiền:
55
Mô tả vật lý :
188tr. : ảnh ; 19cm
Gáy sách :
9(V) / B105A
Lượt lưu thông :
0
LDR01133cam a2200289 a 4500
00113118
00520161122225635.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55 |d1b
041##|avie
084##|a9(V) |bB105A
100##|aHồ Chí Minh
245##|aBản án chế độ thực dân Pháp |cNguyễn Ai Quốc
250##|aIn lần 2
260##|aH. |bSự Thật |c1975
300##|a188tr. : ảnh |c19cm
520##|aTác phẩm &"Bản án chế độ Thực dân Pháp&" tố cáo tội ác của Pháp tại các nước thuộc địa và tại VN, bản chất của chế độ tư bản và chủ nghĩa thực dân. Cuộc sống khổ cực của người dân bản xứ dưới chế độ Pháp thuộc
653##|aChế độ thực dân Pháp
653##|acách mạng Việt Nam
653##|aHồ Chí Minh
700##|aHồ Chí Minh |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.009127
852##|bKho đọc |jDV.009127
920##|ac1162
920##|a9.127
920##|aVV2005 |ac75
930##|a39649

Tóm tắt

13% progress

Tác phẩm "Bản án chế độ Thực dân Pháp" tố cáo tội ác của Pháp tại các nước thuộc địa và tại VN, bản chất của chế độ tư bản và chủ nghĩa thực dân. Cuộc sống khổ cực của người dân bản xứ dưới chế độ Pháp thuộc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.009127 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau