Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
140000
Mô tả vật lý :
304tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / B312T
Lượt lưu thông :
1
LDR00603cam a2200193 a 4500
00113702
00520161122230847.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c140000 |d5b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bB312T
1000#|aLương Vũ Sinh
245##|aBình tung hiệp ảnh |cLương Vũ Sinh |nTập 4 |pDấu bèo bóng hiệp
260##|aH. |bVăn học |c2006
300##|a304tr. |c19cm
773##|tBình tung hiệp ảnh |w18247
852##|bKho mượn |jMV.037564
852##|bKho đọc |jDV.016038
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.018068

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.018069 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.037564 Sẵn có Kho mượn
MV.037565 Sẵn có Kho mượn
DV.016038 Sẵn có Kho đọc
LCV.018068Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau