Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
140000
Mô tả vật lý :
310tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / B312T
Lượt lưu thông :
1
LDR00603cam a2200193 a 4500
00113791
00520161122231046.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c140000 |d5b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bB312T
1000#|aLương Vũ Sinh
245##|aBình tung hiệp ảnh |cLương Vũ Sinh |nTập 1 |pDấu bèo bóng hiệp
260##|aH. |bVăn học |c2006
300##|a310tr. |c19cm
773##|tBình tung hiệp ảnh |w18247
852##|bKho mượn |jMV.037558
852##|bKho đọc |jDV.016035
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.018062

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.018062 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.037558 Sẵn có Kho mượn
MV.037559 Sẵn có Kho mượn
DV.016035 Sẵn có Kho đọc
LCV.018063Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau