Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
18000
Mô tả vật lý :
219tr. ; 19cm
Gáy sách :
797.2 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR01195cam a2200313 a 4500
00115087
00520190503092653.0
008190503b |||||||| ||||||||||||||
020##|c18000 |d8b
0410#|avie
0820#|a797.2 |bM458TR
1000#|aNguyễn Đức Thuận
24500|a100 bài tập hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật bơi / |cNguyễn Đức Thuận
260##|aH. : |bThể dục Thể thao , |c2006
300##|a219tr. ; |c19cm
5203#|aGiới thiệu 100 bài luyện tập kĩ thuật thở, đập chân chuẩn xác, quay vòng, xuất phát đối với bơi ngửa, bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm
653##|aBài tập
653##|aThể thao
653##|aBơi
653##|aRèn luyện
852##|bTV.KM |jMV.040847 |tMV.040847
852##|bTV.KM |jMV.040848 |tMV.040848
852##|bTV.LC |jLCV.023136 |tLCV.023136
852##|bTV.LC |jLCV.023137 |tLCV.023137
852##|bTV.LC |jLCV.023138 |tLCV.023138
852##|bTV.KD |jDV.019819 |tDV.019819
852##|bTV.LC |jLCV.024465 |tLCV.024465
852##|bTV.LC |jLCV.024466 |tLCV.024466
930##|aLCV.023136

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 100 bài luyện tập kĩ thuật thở, đập chân chuẩn xác, quay vòng, xuất phát đối với bơi ngửa, bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.040847 Sẵn có Kho mượn
MV.040848 Sẵn có Kho mượn
LCV.023138 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.019819 Sẵn có Kho đọc
LCV.024465 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.024466 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.023136Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.023137Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 6 Tổng số: 8
thuw viejn caf mau