Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
48000
Mô tả vật lý :
598tr ; 20cm
Gáy sách :
3KV1.2 / B305N
Lượt lưu thông :
0
LDR01156cam a2200241 a 4500
00119092
00520161123010539.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c48000 |d2b
041##|avie
084##|a3KV1.2 |bB305N
110##|aHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |bViện lịch sử Đảng
245##|aBiên niên sự kiện lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (5.1975-12.1995) |bĐề tài độc lập cấp nhà nước ĐX ĐL 92-20
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2002
300##|a598tr. |c20cm
5203#|aPhân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực tiễn công cuộc đổi mới. Định hướng các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách đó
653##|aChính sách kinh tế
653##|aHiện đại hóa
653##|aKinh tế vĩ mô
653##|aCông nghiệp hóa
852##|bThư viện |jDV.014915
852##|bKho đọc |jDV.014915
852##|bKho mượn |jMV.034043

Tóm tắt

13% progress

Phân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực tiễn công cuộc đổi mới. Định hướng các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách đó ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.034043 Sẵn có Kho mượn
DV.014915 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau