Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
222tr ; 21cm
Gáy sách :
796.334 02 / A100L
Lượt lưu thông :
0
LDR00679cam a2200217 a 4500
00119488
00520161123011414.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d1b
041##|avie
082##|a796.334 02 |bA100L
100##|aNghiêm Minh
245##|aAl manach bóng đá quốc tế |cNghiêm Minh, Tường Vi, Hoàng Minh Phương...
260##|aH. |bThể dục Thể thao |c1990
300##|a222tr. |c21cm
653##|aThể dục thể thao
653##|aBóng đá
653##|aQuốc tế
700##|aTường Vi |eTác giả
700##|aHoàng Minh Phương |eTác giả
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001527

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001527 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau