Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thuận Hóa: Nxb Thuận Hóa, 2007
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
294tr ; 24cm
Gáy sách :
378 / M558B
Lượt lưu thông :
1
LDR00564cam a2200181 a 4500
00119710
00520161206154341.0
008161206b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c55000
0411#|avie
0821#|a378 |bM558B
1001#|aPhạm lê Hoàng
2452#|a10 bài học để trở thành sinh viên giỏi / |cPhạm lê Hoàng
2601#|aThuận Hóa |bNxb Thuận Hóa |c2007
3002#|a294tr |c24cm
7001#|aPhạm lê Hoàng |eTác giả
852##|bTV.KM |jML.003053 |tML.003053
852##|bTV.KD |jDL.002151 |tDL.002151

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.003053 Sẵn có Kho mượn
DL.002151 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau