Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
12
Mô tả vật lý :
287tr ; 20cm
Gáy sách :
631.64 / B108V
Lượt lưu thông :
0
LDR01052cam a2200229 a 4500
00123844
00520161123024604.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12 |d1b
041##|avie
084##|a631.64 |bB108V
100##|aHudson,N.
245##|aBảo vệ đất và chống xói mòn |cN.Hudson;Đào Trọng Năng,Nguyễn Kim Dung dịch
260##|aH. |bKhoa học và kỹ thuật |c1981
300##|a287tr. |c20cm
5203#|aĐịnh lượng và các nhân tố của hoạt động xói mòn. Các công thức tính toán quá trình chống xói mòn, các biện pháp chống ô nhiễm. Các biện pháp sử dụng đất. Thiết kế các công trình chống xói mòn. Những biện pháp kỹ thuật nông nghiệp chống xói mòn
653##|aPhòng chống
653##|aBảo vệ
653##|aXói mòn
700##|aĐào Trọng Năng |eTác giả
700##|aNguyễn Kim Dung |eDịch
852##|bKho đọc |jDV.006056

Tóm tắt

13% progress

Định lượng và các nhân tố của hoạt động xói mòn. Các công thức tính toán quá trình chống xói mòn, các biện pháp chống ô nhiễm. Các biện pháp sử dụng đất. Thiết kế các công trình chống xói mòn. Những biện pháp kỹ thuật nông nghiệp chống xói mòn ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.006056 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau