Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
101tr. ; 20cm
Gáy sách :
382 / H103M
Lượt lưu thông :
1
LDR01266cam a2200361 a 4500
00125152
00520200806100643.0
008200806b |||||||| ||||||||||||||
020##|d14b
0410#|avie
0820#|a382 |bH103M
24500|a25 năm thông tin cổ động triển lãm tỉnh Cà Mau
260##|aCà Mau : |bNxb. Sở văn hóa thông tin Cà Mau , |c2002
300##|a101tr. ; |c20cm
541##|aTỦ SÁCH LÂM TƯỜNG VÂN
541##|aTỦ SÁCH THANH PHONG
653##|aVăn hoá thông tin
653##|aThông tin cổ động
653##|aTriển lãm
852##|bTV.SBT |jSBT.001989 |tSBT.001989
852##|bTV.SBT |jSBT.001674 |tSBT.001674
852##|bTV.SBT |jSBT.001675 |tSBT.001675
852##|bTV.DC |jDC.000229 |tDC.000229
852##|bTV.DC |jDC.000905 |tDC.000905
852##|bTV.DC |jDC.000899 |tDC.000899
852##|bTV.DC |jDC.000900 |tDC.000900
852##|bTV.DC |jDC.000901 |tDC.000901
852##|bTV.DC |jDC.000902 |tDC.000902
852##|bTV.DC |jDC.000903 |tDC.000903
852##|bTV.DC |jDC.000904 |tDC.000904
852##|bTV.DC |jDC.000723 |tDC.000723
852##|bTV.DC |jDC.000722 |tDC.000722
852##|bTV.LC |jLCV.032335 |tLCV.032335

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DC.000905 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000899 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000900 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000901 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000902 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000903 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000904 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000723 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000722 Sẵn có Kho Địa Chí
LCV.032335 Sẵn có Kho Luân Chuyển
SBT.001989 Sẵn có Kho sách biếu tặng
SBT.001674 Sẵn có Kho sách biếu tặng
SBT.001675 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DC.000229 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 14 Tổng số: 14
thuw viejn caf mau