Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
26000
Mô tả vật lý :
212tr. ; 19cm
Gáy sách :
509.2 / M558NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01320cam a2200325 a 4500
00126787
00520180905080808.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|c26000 |d8b
0411#|avie
0821#|a509.2 |bM558NH
1001#|aQuốc Khánh
24500|a10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất / |cQuốc Khánh, Thanh Thùy
260##|aH. : |bGiao thông Vận tải , |c2007
300##|a212tr. ; |c19cm
5201#|aGiới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của 10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất từ cổ chí kim: Hypatia, Ada Lovelace, Sofia Kovalevskaya, Ida Hyde, Marie Curie, Emmy Amalie Noether, Barbara Mc Clintock, Dorothy Crowfoot, Rosalyn Yalow và Hoàng Xuân Sính
655#7|aNhà khoa học
655#7|aNhân vật lịch sử
655#7|aThế giới
655#7|aPhụ nữ
7001#|aThanh Thùy
852##|bTV.KM |jMV.043394 |tMV.043394
852##|bTV.KM |jMV.043395 |tMV.043395
852##|bTV.KM |jMV.049139 |tMV.049139
852##|bTV.KM |jMV.049140 |tMV.049140
852##|bTV.LC |jLCV.025481 |tLCV.025481
852##|bTV.LC |jLCV.025482 |tLCV.025482
852##|bTV.KD |jDV.021374 |tDV.021374
852##|bTV.KD |jDV.025361 |tDV.025361
930##|aLCV.025481

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của 10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất từ cổ chí kim: Hypatia, Ada Lovelace, Sofia Kovalevskaya, Ida Hyde, Marie Curie, Emmy Amalie Noether, Barbara Mc Clintock, Dorothy Crowfoot, Rosalyn Yalow và Hoàng Xuân Sính ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.043394 Sẵn có Kho mượn
MV.043395 Sẵn có Kho mượn
MV.049139 Sẵn có Kho mượn
MV.049140 Sẵn có Kho mượn
LCV.025481 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.025482 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.021374 Sẵn có Kho đọc
DV.025361 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 8 Tổng số: 8
thuw viejn caf mau