Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
175tr. ; 21cm
Gáy sách :
658 / M558PH
Lượt lưu thông :
3
LDR00816cam a2200193 a 4500
00128625
00520161208100519.0
008161208b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c22000
0411#|avie
0820#|a658 |bM558PH
24500|a10 phút chỉ dẫn quản lý thời gian
2601#|aH. : |bVăn hóa Thông tin , |c2007
3002#|a175tr. ; |c21cm
5201#|aCung cấp nhưng điều cốt lõi để quản lí thời gian một cách hiệu quả: nắm bắt thời gian, nhận thức về quản lí thời gian, lập kế hoạch, xử lí thông tin, quản lí thời gian trong công việc, thời gian đi trên đường...
6531#|aQuản lý
6531#|aThời gian
6531#|aNghệ thuật
852##|bTV.KM |jMV.047219 |tMV.047219

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp nhưng điều cốt lõi để quản lí thời gian một cách hiệu quả: nắm bắt thời gian, nhận thức về quản lí thời gian, lập kế hoạch, xử lí thông tin, quản lí thời gian trong công việc, thời gian đi trên đường... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047219 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau