Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
17000
Mô tả vật lý :
133tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
658 / M558PH
Lượt lưu thông :
1
LDR00760cam a2200193 a 4500
00128925
00520161208100633.0
008161208b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c17000
0411#|avie
0820#|a658 |bM558PH
24500|a10 phút chỉ dẫn đầu tư chứng khoán
2601#|aH. : |bVăn hóa Thông tin , |c2007
3002#|a133tr. ; |c21cm
5201#|aGiải thích các nguyên tắc cơ bản của thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, các loại cổ phiếu, các thị trường chứng khoán, chiến lược đầu tư, tài khoản môi giới...
6531#|aChứng khoán
6531#|aKinh doanh
6531#|aĐầu tư
852##|bTV.KM |jMV.047221 |tMV.047221

Tóm tắt

13% progress

Giải thích các nguyên tắc cơ bản của thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, các loại cổ phiếu, các thị trường chứng khoán, chiến lược đầu tư, tài khoản môi giới... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047221 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau