Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
36000
Mô tả vật lý :
211tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR01445cam a2200313 a 4500
00129546
00520170901154442.0
008170901b |||||||| ||||||||||||||
020##|c36000 |d7b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cNguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a211tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu nội dung các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|aBức điện
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023267 |tDV.023267
852##|bTV.LC |jLCV.027592 |tLCV.027592
852##|bTV.LC |jLCV.027594 |tLCV.027594
852##|bTV.LC |jLCV.027595 |tLCV.027595
852##|bTV.KM |jMV.046285 |tMV.046285
852##|bTV.KM |jMV.046286 |tMV.046286
852##|bTV.LC |jLCV.027593 |tLCV.027593

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023267 Sẵn có Kho đọc
MV.046285 Sẵn có Kho mượn
MV.046286 Sẵn có Kho mượn
LCV.027592 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027594 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027595 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027593Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 6 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau