Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
247tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209 597 / B100M
Lượt lưu thông :
3
LDR01052cam a2200277 a 4500
00129639
00520190315085255.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d4b
0410#|avie
0820#|a398.209 597 |bB100M
24500|a36 vị thần Thăng Long - Hà Nội / |cHoàng Khôi biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a247tr. ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
504##|aThư mục: tr. 188
5203#|aGiới thiệu 36 vị thần được nhân dân tôn thờ với những câu chuyện, những giai thoại, những thần tích, những giai thoại quen thuộc
650#7|aVăn hóa dân gian
650#7|aThần tích
651#0|aHà Nội
651#0|aViệt Nam
7000#|aHoàng Khôi , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024389 |tDV.024389
852##|bTV.KM |jMV.048184 |tMV.048184
852##|bTV.LC |jLCV.028811 |tLCV.028811
852##|bTV.LC |jLCV.028812 |tLCV.028812

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 36 vị thần được nhân dân tôn thờ với những câu chuyện, những giai thoại, những thần tích, những giai thoại quen thuộc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024389 Sẵn có Kho đọc
MV.048184 Sẵn có Kho mượn
LCV.028811 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028812 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau