Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Mô tả vật lý :
463tr : Hình ảnh ; 24cm
Gáy sách :
959.700 92 / M458NGH
Lượt lưu thông :
3
LDR01340cam a2200325 a 4500
00130736
00520161123051332.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d8b
0410#|avie
08214|214 |a959.700 92 |bM458NGH
1001#|aHà Duy Biển
24510|a1000 nhân vật lịch sử văn hoá Thăng Long - Hà Nội |cHà Duy Biển ; Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính
260##|aH. |bThông tin và Truyền thông |c2010
300##|a463tr. |bHình ảnh |c24cm
500##|a1-1
520##|aCung cấp thông tin về 1000 nhân vật đã sinh trưởng, lập nghiệp và có nhiều đóng góp cho Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử và hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá
650#7|2Bộ TK TVQG |aNhân vật
650#7|2Bộ TK TVQG |aLịch sử
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn hoá
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aThăng Long
653##|aHà Nội
655##|a17
7001#|aNguyễn Thừa Hỷ |eHiệu đính
852##|bKho đọc |jDL.003402
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001762
852##|bKho mượn |jML.004585,ML.004586
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.001262,LCL.001263,LCL.001264,LCL.001265
930##|aLCL.001262

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp thông tin về 1000 nhân vật đã sinh trưởng, lập nghiệp và có nhiều đóng góp cho Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử và hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003402 Sẵn có Kho đọc
TC.001762 Sẵn có Kho Tra Cứu
ML.004585 Sẵn có Kho mượn
ML.004586 Sẵn có Kho mượn
LCL.001263 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.001264 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.001262Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCL.001265Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 6 Tổng số: 8
thuw viejn caf mau