Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
65.000
Mô tả vật lý :
403tr ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
25
LDR01214cam a2200181 a 4500
00130821
00520161123051533.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c65.000
041##|avie
082##|a335.434 6 |bM458TR
245##|a120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
260##|aH. |bThanh niên |c2010
300##|a403tr. |c21cm.
852##|bKho đọc |jDV.023265
852##|bKho mượn |jMV.046281,MV.046282
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.027585,LCV.027586,LCV.027587,LCV.027588,LCV.027834,LCV.027835,LCV.027836,LCV.027837,LCV.027838,LCV.027839,LCV.027840,LCV.027841,LCV.027842,LCV.027843,LCV.027844,LCV.027845,LCV.027846,LCV.027847,LCV.027848,LCV.027849,LCV.027850,LCV.027851,LCV.027852,LCV.027853,LCV.027854,LCV.027855,LCV.027856,LCV.027857,LCV.027858,LCV.027859,LCV.027860,LCV.027861,LCV.027862,LCV.027863,LCV.027864,LCV.027865,LCV.027866,LCV.027867,LCV.027868,LCV.027869,LCV.027870,LCV.027871,LCV.027872,LCV.027873,LCV.027874,LCV.027875,LCV.027876,LCV.027877,LCV.027878,LCV.027879,LCV.027880,LCV.027881,LCV.027882,LCV.027883,LCV.027884,LCV.027885,LCV.027886,LCV.027887,LCV.027888,LCV.027889,LCV.027890,LCV.027891,LCV.027892,LCV.027893
930##|aLCV.027585

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.027834 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027835 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027836 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027837 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027842 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027843 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027845 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027846 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027848 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027849 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027850 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027852 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027853 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027854 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027855 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027858 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027859 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027860 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027861 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027862 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027863 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027866 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027870 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027871 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027872 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027873 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027874 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027875 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027876 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027877 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027878 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027880 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027882 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027883 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027884 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027885 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027887 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027888 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027889 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027890 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027891 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027892 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027893 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027838Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027839Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027840Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027847Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027851Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027856Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027857Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027864Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027865Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027867Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027868Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027869Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027881Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.027886Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 25 Đang lưu thông: 14 Sẵn có: 43 Tổng số: 57
thuw viejn caf mau