Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
14000
Mô tả vật lý :
111tr ; 18cm
Từ khóa :
Gáy sách :
428 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00647cam a2200205 a 4500
00132978
00520161123060359.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c14000 |d3b
0410#|avie
08214|a428 |bM458TR
1000#|aThanh Huyền
24510|a100 đoản ngữ thường dùng trong thương mại |cThanh Huyền
2460#|a100 common business jdioms.
260##|aH. |bHồng Đức |c2010
300##|a111tr. |c18cm
6504#|aTiếng Anh |xĐoản ngữ |xThương mại.
852##|bKho đọc |jDN.000591
852##|bKho mượn |jMN.001864
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000708

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000591 Sẵn có Kho đọc
LCN.000708 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MN.001864Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau