Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
186tr ; 18cm
Từ khóa :
Gáy sách :
428 / M458NGH
Lượt lưu thông :
7
LDR00604cam a2200205 a 4500
00133048
00520161123060523.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d3b
0410#|avie
08214|a428 |bM458NGH
1000#|aLan Phương
24510|a1000 câu giao tiếp tiếng Anh |cLan Phương.
2460#|a100 common business jdioms.
260##|aH. |bHồng Đức |c2010
300##|a186tr. |c18cm
6504#|aTiếng Anh |xGiao tiếp.
852##|bKho đọc |jDN.000590
852##|bKho mượn |jMN.001863
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000707

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000590 Sẵn có Kho đọc
MN.001863 Sẵn có Kho mượn
LCN.000707Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 7 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau