Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
33000
Mô tả vật lý :
248tr. ; 19cm
Gáy sách :
347.597 / B450L
Lượt lưu thông :
0
LDR01242cam a2200229 a 4500
00134331
00520180103082325.0
008180103b |||||||| ||||||||||||||
020##|c33000 |d1b
0410#|avie
08214|a347.597 |bB450L
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật Tố tụng dân sự
260##|aH. : |bHồng Đức , |c2009
300##|a248tr. ; |c19cm
520##|aTrình bày nội dung bộ luật tố tụng dân sự được quốc hội thông qua 2004, bao gồm 418 điều, với các mục: những qui định chung, thủ tục giải quyết vụ án tại toà án sơ thẩm, toà án phúc thẩm, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án...
650#7|aPháp luật |2Bộ TK TVQG
650#7|aLuật tố tụng dân sự |2Bộ TK TVQG
650#7|aBộ luật |2Bộ TK TVQG
653##|a2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|a2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KD |jDV.026756 |tDV.026756

Tóm tắt

13% progress

Trình bày nội dung bộ luật tố tụng dân sự được quốc hội thông qua 2004, bao gồm 418 điều, với các mục: những qui định chung, thủ tục giải quyết vụ án tại toà án sơ thẩm, toà án phúc thẩm, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026756 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau