Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
251tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.704 3 / TH305H
Lượt lưu thông :
4
LDR01160cam a2200277 a 4500
00137539
00520180920102632.0
008180920b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000 |d3b
0410#|avie
08214|a959.704 3 |bTH305H
24500|aThiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển / |cSông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2012
300##|a251tr. ; |c21cm
4901#|aChủ quyền biển đảo Việt Nam
520##|aTrình bày về lịch sử hình thành, vai trò trong lịch sử của đường Hồ Chí Minh trên biển; huyền thoại và những chiến công của con tàu không số trong chiến tranh
650#0|aKháng chiến chống Mỹ
650#0|aĐường Hồ Chí Minh trên biển
651#0|aLịch sử
6530#|aLịch sử
7000#|aSông Lam , |eTuyển chọn
7000#|aThái Quỳnh , |eTuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.027326 |tDV.027326
852##|bTV.KM |jMV.050518 |tMV.050518
852##|bTV.LC |jLCV.030522 |tLCV.030522
930##|aLCV.030522

Tóm tắt

13% progress

Trình bày về lịch sử hình thành, vai trò trong lịch sử của đường Hồ Chí Minh trên biển; huyền thoại và những chiến công của con tàu không số trong chiến tranh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027326 Sẵn có Kho đọc
MV.050518 Sẵn có Kho mượn
LCV.030522 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau