Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
320tr. ; 19cm
Gáy sách :
345.095 97 / B450L
Lượt lưu thông :
0
LDR01290cam a2200241 a 4500
00137919
00520190401133438.0
008190401b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d3b
0410#|avie
08214|a345.095 97 |bB450L |214
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2009
300##|a320tr. ; |c19cm
520##|aTrình bày nội dung bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 344 điều với các phần điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp, thời hiệu thi hành bản án, các tội xâm phạm an ninh quốc gia...
650#7|aBộ luật hình sự . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aPháp luật . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn bản pháp luật . . |2Bộ TK TVQG
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.022481 |tDV.022481
852##|bTV.KM |jMV.044943 |tMV.044943
852##|bTV.KM |jMV.044944 |tMV.044944

Tóm tắt

13% progress

Trình bày nội dung bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 344 điều với các phần điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp, thời hiệu thi hành bản án, các tội xâm phạm an ninh quốc gia... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.022481 Sẵn có Kho đọc
MV.044943 Sẵn có Kho mượn
MV.044944 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau