Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2009
Giá tiền:
41000
Mô tả vật lý :
287tr ; 19 cm
Gáy sách :
895.13 / A107H
Lượt lưu thông :
3
LDR00550cam a2200181 a 4500
00139970
00520161123082752.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c41000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a895.13 |bA107H
1000#|aNgọa Long Sinh
24510|aAnh hùng kiếm |bTập 4 |cNgọc Long Sinh
260##|aThanh Hóa |bNxb. Thanh Hóa |c2009
300##|a287tr. |c19 cm
520##|3#
653##|aVăn học |aTiểu thuyết kiếm hiệp |aTrung Quốc
852##|bKho mượn |jMV.051013,MV.051012

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051011 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau