Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2006
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
359tr ; 19cm
Gáy sách :
895.1 / D108TR
Lượt lưu thông :
3
LDR00552cam a2200181 a 4500
00140368
00520161123083534.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
0410#|avie
082##|a895.1 |bD108TR
1000#|aLương Vũ Sinh
24500|aDao trì long nữ |bTập 1 |cLương Vũ Sinh, Y Thanh
260##|aThanh Hoá |bThanh Hoá |c2006
300##|a359tr. |c19cm
653##|aVăn học |aTiểu thuyết |aTrung Quốc
700##|aY Thanh
852##|bKho mượn |jMV.050963,MV.050962,MV.050961

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050960 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau