Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
44000
Mô tả vật lý :
189 tr ; 20 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
294.3 / B518X
Lượt lưu thông :
2
LDR00966cam a2200217 a 4500
00140433
00520161123083657.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c44000 |d2b
0411#|avie
08214|214 |a294.3 |bB518X
1000#|aThích Thánh Nghiêm
24510|aBuông xả phiền não |cThích Thánh Nghiêm ; Thích nữ Viên Thắng dịch
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aCà Mau |bNxb. Phương Đông |c2011
300##|a189 tr. |c20 cm
4900#|aPhật pháp ứng dụng
500##|aDịch từ nguyên bản tiếng Trung
520##|aBàn luận về nguồn gốc của phiền não, thảo luận kĩ năm loại phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi đồng thời cung cấp cách giải quyết những phiền não này để có an lạc, từ tâm
653##|aPhật giáo |aGiáo lí
7000#|aThích nữ Viên Thắng |eDịch

Tóm tắt

13% progress

Bàn luận về nguồn gốc của phiền não, thảo luận kĩ năm loại phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi đồng thời cung cấp cách giải quyết những phiền não này để có an lạc, từ tâm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.030778 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.051084 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau