Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
16000
Mô tả vật lý :
113tr. ; 19cm
Gáy sách :
343.597 03 / L504NG
Lượt lưu thông :
0
LDR01365cam a2200241 a 4500
00142546
00520190117101923.0
008190117b |||||||| ||||||||||||||
020##|c16000 |d3b
0410#|avie
08204|a343.597 03 |bL504NG |223
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aLuật ngân sách nhà nước
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2015
300##|a113tr. ; |c19cm
520##|aTrình bày nội dung Luật Ngân sách nhà nước với những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về ngân sách nhà nước; nguồn thu, chi của ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước; kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lí vi phạm và các điều khoản thi hành
650#7|aPháp luật |2Bộ TK TVQG
653##|a2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|aLuật ngân sách nhà nước
653##|a2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KM |jMV.053034 |tMV.053034
852##|bTV.KM |jMV.053035 |tMV.053035
852##|bTV.KM |jMV.053036 |tMV.053036

Tóm tắt

13% progress

Trình bày nội dung Luật Ngân sách nhà nước với những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về ngân sách nhà nước; nguồn thu, chi của ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước; kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lí vi phạm và các điều khoản thi hành ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.053034 Sẵn có Kho mượn
MV.053035 Sẵn có Kho mượn
MV.053036 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau