Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
68000
Mô tả vật lý :
282tr ; 21cm
Gáy sách :
346.597 / L504Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01065cam a2200217 a 4500
00142964
00520161123093006.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045710005 |c68000 |d3b
0410#|avie
08204|a346.597 |bL504Đ
24500|aLuật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2015
300##|a282tr. |c21cm
520##|aGiới thiệu, hướng dẫn thực thi các quy định của luật đấu thầu năm 2013, các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cũng như công văn về việc thực hiện luật đấu thầu
650#7|2Bộ TK TVQG |aPháp luật
650#7|2Bộ TK TVQG |aLuật đấu thầu
653#7|a2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
653#7|a2Bộ TK TVQG|aVăn bản pháp luật
852##|bKho mượn |jMV.053022,MV.053023,MV.053024

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu, hướng dẫn thực thi các quy định của luật đấu thầu năm 2013, các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cũng như công văn về việc thực hiện luật đấu thầu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.053022 Sẵn có Kho mượn
MV.053023 Sẵn có Kho mượn
MV.053024 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau