Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
198000
Mô tả vật lý :
470tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
843 / B100NG
Lượt lưu thông :
7
LDR00811cam a2200241 a 4500
00168371
00520200624151449.0
008200624b |||||||| ||||||||||||||
020##|c198000 |d4b
0411#|avie
08214|a843 |bB100NG
1001#|aAlexandre Dumas
24510|aBa người lính ngự lâm / |cAlexandre Dumas; Nguyễn Bản dịch, giới thiệu và chú thích . . . . |nTập 1
260##|aH. : |bVăn học , |c2012
300##|a470tr. ; |c21cm
541##|aTỦ SÁCH LÂM TƯỜNG VÂN
651#0|aPháp
653##|aVăn học nước ngoài
655#7|aTiểu thuyết
852##|bTV.LC |jLCV.033970 |tLCV.033970
852##|bTV.KM |jMV.054102 |tMV.054102
852##|bTV.KD |jDV.029697 |tDV.029697
852##|bTV.SBT |jSBT.001955 |tSBT.001955

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.033970 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054102 Sẵn có Kho mượn
DV.029697 Sẵn có Kho đọc
SBT.001955 Sẵn có Kho sách biếu tặng
Lượt lưu thông: 7 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau