Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
350tr. ; 21cm
Gáy sách :
349.597 / B450L
Lượt lưu thông :
1
LDR01320cam a2200241 a 4500
00169239
00520170814101309.0
008170814b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|a349.597 |bB450L |223
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật dân sự năm 2005 và quy định về việc cấp giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2005
300##|a350tr. ; |c21cm
520##|aTrình bày toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành
650#7|aPháp luật . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBộ luật dân sự . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KM |jMV.054789 |tMV.054789
9200#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh

Tóm tắt

13% progress

Trình bày toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.054789 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau