Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
200tr. ; 21cm
Gáy sách :
342.597 08 / TH552H
Lượt lưu thông :
0
LDR01363cam a2200265 a 4500
00172744
00520180102105140.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a342.597 08 |bTH552H |214
24510|aThực hiện quyền hành pháp cùa Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Văn Hiển chủ biên; Dương Bạch Long...[và những người khác]
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a200tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
520##|aLàm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp
650#0|aChính phủ
653##|aPháp luật
653##|aHiến pháp 2013
653##|aHành pháp
7001#|aDương Bạch Long
7001#|aNguyễn Đăng Dung
7001#|aNguyễn Văn Cương
7001#|aTô Văn Hòa
852##|bTV.KD |jDV.030525 |tDV.030525

Tóm tắt

13% progress

Làm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030525 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau