Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
251tr. : biểu đồ ; 21cm
Gáy sách :
327.170 916 / A105N
Lượt lưu thông :
0
LDR01184cam a2200241 a 4500
00172771
00520180102140550.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048021412 |d2b
0410#|avie
08214|a327.170 916 |bA105N |214
24510|aAn ninh môi trường và hòa bình ở biển Đông : |bTuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển / |cNguyễn Chu Hồi chủ biên, Vũ Hải Đăng
260##|aH. : |bThông tin và truyền thông , |c2016
300##|a251tr. : |bbiểu đồ ; |c21cm
504##|aThư mục tham khảo cuối chính văn
5203#|aTrình bày các lợi ích cơ bản của biển đông, căng thẳng về chủ quyền trên biển đông, an ninh môi trường biển đông và việc bảo đảm an ninh môi trường vì một biển đông xanh
65004|aAn ninh
650#0|aMôi trường biển
650#0|aBiển đông
7001#|aVũ Hải Đăng
7000#|aNguyễn Chu Hồi , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDV.030542 |tDV.030542
852##|bTV.KM |jMV.054938 |tMV.054938

Tóm tắt

13% progress

Trình bày các lợi ích cơ bản của biển đông, căng thẳng về chủ quyền trên biển đông, an ninh môi trường biển đông và việc bảo đảm an ninh môi trường vì một biển đông xanh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030542 Sẵn có Kho đọc
MV.054938 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau