Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
383tr. ; 20cm
Gáy sách :
951.05 / H103M
Lượt lưu thông :
0
LDR01425cam a2200289 a 4500
00173834
00520191002085658.0
008191002b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
040##|aCAMAU
0410#|adịch trung quốc
0410#|avie
0820#|a951.05 |bH103M
1001#|aDiệp Vĩnh Liệt
24510|a28 ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Quốc / |cDiệp Vĩnh Liệt, Lý Kiện, Quyền Diêm Xích, Sư Đông Binh ; Thái Nguyễn Bạch Liên dịch
260##|aMinh Hải : |bNxb. Mũi Cà Mau , |c1996
300##|a383tr. ; |c20cm
520##|aGiới thiệu tình hình chính trị, xã hội từ đầu thế kỷ 20 đến nay ở Trung Quốc, Hoạt động và ảnh hưởng của các nhận vật lịch sử như: Mao Trạch Đông, Tưởng Giới Thạch, Lưu thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Thanh... trong tiến trình lịch sử Trung Quốc
651#0|aTrung quốc
653##|aLịch sử hiện đại
7001#|aLý Kiện , |eTác giả
7001#|aQuyền Diêm Xích , |eTác giả
7001#|aThái Nguyễn Bạch Liên , |eTác giả
7001#|aNguyễn Thái Bạch Liên , |edịch
7001#|aSư Đông Binh , |eTác giả
852##|bTV.SBT |jSBT.000881 |tSBT.000881
852##|bTV.KD |jDV.030310 |tDV.030310

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tình hình chính trị, xã hội từ đầu thế kỷ 20 đến nay ở Trung Quốc, Hoạt động và ảnh hưởng của các nhận vật lịch sử như: Mao Trạch Đông, Tưởng Giới Thạch, Lưu thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Thanh... trong tiến trình lịch sử Trung Quốc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030310 Sẵn có Kho đọc
SBT.000881 Sẵn có Kho sách biếu tặng
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau