Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
161tr. : bảng ; 30cm + + +
Gáy sách :
345.597 03 / C101T
Lượt lưu thông :
5
LDR01869cam a2200373 a 4500
00174010
00520180322091047.0
008180322b |||||||| ||||||||||||||
020##|d11b
0410#|avie
08204|a345.597 03 |bC101T |223
1001#|aNguyễn Thị Lan
24510|aCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam : |bLATS Luật học: 62.38.01.04 / |cNguyễn Thị Lan
260##|aH. : |bTư pháp , |c2017
300##|a161tr. : |bbảng ; |c30cm + + + |e1 tt
502##|aĐại học Quốc gia Hà Nội ; Ngày bảo vệ: 16/01/2017
504##|aThư mục: tr. 152-161
520##|aNghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình trong pháp luật hình sự; trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
650#7|aLuật hình sự . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aHôn nhân . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aGia đình . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aTội phạm . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.035695 |tLCV.035695
852##|bTV.LC |jLCV.035696 |tLCV.035696
852##|bTV.LC |jLCV.035697 |tLCV.035697
852##|bTV.LC |jLCV.035698 |tLCV.035698
852##|bTV.LC |jLCV.035699 |tLCV.035699
852##|bTV.LC |jLCV.035700 |tLCV.035700
852##|bTV.LC |jLCV.035701 |tLCV.035701
852##|bTV.KM |jMV.055019 |tMV.055019
852##|bTV.KM |jMV.055020 |tMV.055020
852##|bTV.KD |jDV.030637 |tDV.030637
852##|bTV.LC |jLCV.035694 |tLCV.035694

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình trong pháp luật hình sự; trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.035695 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035696 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035697 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035698 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035699 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035700 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035701 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.055019 Sẵn có Kho mượn
MV.055020 Sẵn có Kho mượn
DV.030637 Sẵn có Kho đọc
LCV.035694 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 11 Tổng số: 11
thuw viejn caf mau