Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
47000
Mô tả vật lý :
299tr. ; 21cm
Gáy sách :
649 / M558NH
Lượt lưu thông :
6
LDR01832cam a2200337 a 4500
00175748
00520181009092005.0
008181009b |||||||| ||||||||||||||
020##|c47000 |d10b
0410#|avie
08214|214 |a649 |bM558NH
24500|a10 nhân tố tốt ảnh hưởng đến cuộc đời trẻ / |cNhất Ly b.s. . . . |nTập 2
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2011
300##|a299tr. ; |c21cm
504##|aPhụ lục: tr. 268-296
520##|aGiới thiệu những nguyên tắc, phương pháp cụ thể và thực tế để hướng dẫn các bậc cha mẹ cách giáo dục con cái phát triển những tiềm năng vốn có của chúng trên các phương diện như nỗ lực học tập, nâng cao năng lực, hoàn thiện bản thân, tu dưỡng đạo đức, biết nhìn nhận đúng đắn, có tư duy sáng tạo, có mục đích sống, ôn hoà với mọi người, sống vui vẻ và hạnh phúc...đồng thời xây dựng những nền tảng cho thành công sau này của chúng
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo dục gia đình
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrẻ em
650#7|2Bộ TK TVQG |aNhân tố
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhát triển
7000#|aNhất Ly , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030737 |tDV.030737
852##|bTV.KD |jDV.030748 |tDV.030748
852##|bTV.KM |jMV.055113 |tMV.055113
852##|bTV.KM |jMV.055114 |tMV.055114
852##|bTV.KM |jMV.055095 |tMV.055095
852##|bTV.KM |jMV.055096 |tMV.055096
852##|bTV.LC |jLCV.035899 |tLCV.035899
852##|bTV.LC |jLCV.035936 |tLCV.035936
852##|bTV.LC |jLCV.035937 |tLCV.035937
852##|bTV.LC |jLCV.035938 |tLCV.035938

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những nguyên tắc, phương pháp cụ thể và thực tế để hướng dẫn các bậc cha mẹ cách giáo dục con cái phát triển những tiềm năng vốn có của chúng trên các phương diện như nỗ lực học tập, nâng cao năng lực, hoàn thiện bản thân, tu dưỡng đạo đức, biết nhìn nhận đúng đắn, có tư duy sáng tạo, có mục đích sống, ôn hoà với mọi người, sống vui vẻ và hạnh phúc...đồng thời xây dựng những nền tảng cho thành công sau này của chúng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030737 Sẵn có Kho đọc
DV.030748 Sẵn có Kho đọc
MV.055113 Sẵn có Kho mượn
MV.055114 Sẵn có Kho mượn
MV.055095 Sẵn có Kho mượn
MV.055096 Sẵn có Kho mượn
LCV.035936 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035937 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035938 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035899Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 9 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau