Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
96000
Mô tả vật lý :
342 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
335.434 6 / V115H
Lượt lưu thông :
1
LDR01689cam a2200289 a 4500
00176109
00520190117165925.0
008190117b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046469742 |c96000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a335.434 6 |bV115H
1001#|aBùi Đình Phong
24510|aVăn hóa minh triết Hồ Chí Minh / |cBùi Đình Phong
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bThanh niên , |c2017
300##|a342 tr. ; |c21 cm
4901#|aHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
5203#|aTập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như &"Sửa đổi lối làm việc&", &"Đường cách mệnh&"..., qua đó khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người
541##|aSÁCH CTMTQG
544##|aSách chuyên đề Hồ Chí Minh
65004|aTư tưởng Hồ Chí Minh
650#0|aBài viết
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.036942 |tLCV.036942
852##|bTV.LC |jLCV.037211 |tLCV.037211
852##|bTV.LC |jLCV.036941 |tLCV.036941

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"..., qua đó khắc hoạ trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036941 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036942 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037211 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau