Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
23000
Mô tả vật lý :
185tr. ; 19cm
Gáy sách :
344.597 010 / B450L
Lượt lưu thông :
5
LDR01673cam a2200277 a 4500
00177953
00520181126103800.0
008181126b |||||||| ||||||||||||||
020##|c23000 |d5b : |a9786048929756
0410#|avie
08204|a344.597 010 |bB450L |223
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật lao động
260##|aH. : |bHồng đức , |c2018
300##|a185tr. ; |c19cm
520##|aCung cấp toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...
541##|aSÁCH CTMTQG
650#7|aBộ luật lao động . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aPháp luật . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.LC |jLCV.036179 |tLCV.036179
852##|bTV.LC |jLCV.036180 |tLCV.036180
852##|bTV.LC |jLCV.036181 |tLCV.036181
852##|bTV.LC |jLCV.036182 |tLCV.036182
852##|bTV.LC |jLCV.036183 |tLCV.036183

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036180 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036181 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036183 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036179Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.036182Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau