Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
496tr. : bảng ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
306.095 97 / V115H
Lượt lưu thông :
0
LDR01441cam a2200277 a 4500
00179111
00520190702150433.0
008190702b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045744758 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a306.095 97 |bV115H
1000#|aTạ Ngọc Tấn
24500|aVăn hoá và phát triển: Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới / |cTạ Ngọc Tấn, Phạm Văn Đức, Cao Thu Hằng...
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2019
300##|a496tr. : |bbảng ; |c21cm
520##|aGiới thiệu về văn hoá trong các lý thuyết phát triển; vị trí, vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước; mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển; những rào cản từ thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển văn hoá và con người Việt Nam; kinh nghiệm một số nước trong việc sử dụng văn hoá để xây dựng triết lý phát triển
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn hoá
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhát triển
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7001#|aNgô Thắng Lợi
7001#|aPhạm Xuân Nam
7001#|aCao Thu Hằng
7001#|aPhạm Văn Đức
852##|bTV.KD |jDV.031596 |tDV.031596

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về văn hoá trong các lý thuyết phát triển; vị trí, vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước; mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển; những rào cản từ thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển văn hoá và con người Việt Nam; kinh nghiệm một số nước trong việc sử dụng văn hoá để xây dựng triết lý phát triển ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031596 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau