Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Mô tả vật lý :
599tr. ; 21cm
Gáy sách :
495.922 / GI550GI
Lượt lưu thông :
0
LDR01427cam a2200289 a 4500
00179258
00520190716084618.0
008190716b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048034092 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
0820#|a495.922 |bGI550GI |223
1001#|aĐinh Thế Huynh
24510|aGiữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng / |cĐinh Thế Huynh, Nguyễn Đức Đạo, Nguyễn Thiện Giáp, Quách Thị Gấm,... . . |nTập 2
260##|aH. : |bThông tin và truyền thống , |c2019
300##|a599tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội ngôn ngữ học Việt Nam - Đài tiếng nói Việt Nam - Hội nhà báo Việt Nam
520##|aVề cách viết và dùng tiếng Việt cho lời và văn khi phát biểu và viết báo; Mười tám điều răn khi viết văn; Vấn đề mượn và dùng tiếng nước ngoài khi nói, viết
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
653##|aTiếng Việt
653##|acách viết
653##|angôn ngữ
7001#|aNguyễn Đức Đạo , |eTác giả
7001#|aQuách Thị Gấm , |eTác giả
7001#|aNguyễn Thiện Giáp , |eTác giả
7001#|aĐinh Thế Huynh , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.031652 |tDV.031652

Tóm tắt

13% progress

Về cách viết và dùng tiếng Việt cho lời và văn khi phát biểu và viết báo; Mười tám điều răn khi viết văn; Vấn đề mượn và dùng tiếng nước ngoài khi nói, viết ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031652 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau