Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ nhất
Xuất bản :
Giá tiền:
585000
Mô tả vật lý :
1103tr. ; 24cm
Gáy sách :
181.197 / T550T
Lượt lưu thông :
0
LDR01053cam a2200253 a 4500
00179870
00520200116152252.0
008200116b |||||||| ||||||||||||||
020##|c585000 |d1b
0410#|avie
0820#|a181.197 |bT550T
1000#|aTiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá
24500|aTư tưởng Việt Nam / |cTiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá
250##|aTái bản lần thứ nhất
260##|aHuế : |bNxb. Thuận Hóa , |c2019
300##|a1103tr. ; |c24cm
520##|aTrình bày về đối tượng nghiên cứu môn lịch sử tư tưởng Việt Nam. Cơ sở hình thành, đặc điểm, khởi nguyên và cốt lõi tư tưởng Việt Nam. Tổng quan về tư tưởng triết học, chính trị và tôn giáo
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
651#0|aViệt Nam
653##|aLịch sử tư tưởng
653##|aTriết học
653##|aChính trị
653##|aTôn giáo
852##|bTV.LC |jLCL.003747 |tLCL.003747

Tóm tắt

13% progress

Trình bày về đối tượng nghiên cứu môn lịch sử tư tưởng Việt Nam. Cơ sở hình thành, đặc điểm, khởi nguyên và cốt lõi tư tưởng Việt Nam. Tổng quan về tư tưởng triết học, chính trị và tôn giáo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003747 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau