Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
255000
Mô tả vật lý :
490tr. ; 24cm
Gáy sách :
895.922 09 / V308N
Lượt lưu thông :
0
LDR01266cam a2200229 a 4500
00179872
00520200113100619.0
008200113b |||||||| ||||||||||||||
020##|c255000 |d2b
0410#|avie
0820#|a895.922 09 |bV308N
1000#|aGS. Dương Quảng Hàm
24500|aViệt Nam văn học sử yếu / |cGS. Dương Quảng Hàm
260##|aH. : |bVăn học , |c2019
300##|a490tr. ; |c24cm
520##|aNghiên cứu về lịch sử văn học Việt Nam. Xem xét các nguyên tố, các ảnh hưởng đã gây nên nền văn học Việt Nam như: Văn chương bình dân, ảnh hưởng của người Tàu, các chế độ về phép học và phép thi, các thể văn, ảnh hưởng của người Pháp, vấn đề ngôn ngữ và văn tự...Việt Nam. Cơ sở hình thành, đặc điểm, khởi nguyên và cốt lõi tư tưởng Việt Nam. Tổng quan về tư tưởng triết học, chính trị và tôn giáo
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
651#0|aViệt Nam
653##|aLịch sử văn học
653##|aNghiên cứu văn học
852##|bTV.LC |jLCL.003738 |tLCL.003738
852##|bTV.LC |jLCL.003739 |tLCL.003739

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu về lịch sử văn học Việt Nam. Xem xét các nguyên tố, các ảnh hưởng đã gây nên nền văn học Việt Nam như: Văn chương bình dân, ảnh hưởng của người Tàu, các chế độ về phép học và phép thi, các thể văn, ảnh hưởng của người Pháp, vấn đề ngôn ngữ và văn tự...Việt Nam. Cơ sở hình thành, đặc điểm, khởi nguyên và cốt lõi tư tưởng Việt Nam. Tổng quan về tư tưởng triết học, chính trị và tôn giáo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003738 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003739 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau