Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 3
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001
Giá tiền:
9000
Mô tả vật lý :
123tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR00664cam a2200229 a 4500
0019160
00520161122213047.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9000 |d5b
041##|avie
084##|aV23 |bN114M
245##|a50 gương hiếu thời nay |cNhiều tác giả
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aTp. Hồ Chí Minh. |bNxb.Trẻ |c2001
300##|a123tr. |c19cm
700##|aNhiều tác giả
852##|bThư viện |jDV.013241
852##|bKho mượn |jMV.031477
852##|bKho đọc |jDV.013241,DV.014749
920##|aVV2001
920##|a13.241 |abVV2001
920##|ab31.477-478

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033805 Sẵn có Kho mượn
MV.033806 Sẵn có Kho mượn
MV.031477 Sẵn có Kho mượn
DV.013241 Sẵn có Kho đọc
DV.014749 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau