Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
104tr ; 19cm
Gáy sách :
070.9 / B108CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01484cam a2200253 a 4500
0019915
00520200717131943.0
008200717b |||||||| ||||||||||||||
020##|d4b
0820#|a070.9 |bB108CH
24500|aBáo chí Minh Hải đến năm 2000 : |bĐại hội 3 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải
260##|aMinh Hải : |bHội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải , |c1995
300##|a104tr ; |c19cm
520##|aBáo cáo, tham luận, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Minh Hải, các nhà báo tại Đạih hội 3 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải. Đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong 5 năm 1991 - 1995; nhiệm vụ chủ yếu của báo chí và nhiệm vụ của Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Minh Hải nhiệm kỳ 1995 - 2000. Sự nghiệp báo chí ở địa phương cũng như vai trò và tác dụng của báo chí đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá và mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh nhà.
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
541##|aTỦ SÁCH THANH PHONG
653##|aBáo chí
653##|aNhà báo
653##|aThông tin đại chúng
653##|aĐại hội
852##|bTV.SBT |jSBT.000627 |tSBT.000627
852##|bTV.SBT |jSBT.001456 |tSBT.001456
852##|bTV.DC |jDC.000804 |tDC.000804
852##|bTV.DC |jDC.000170 |tDC.000170

Tóm tắt

13% progress

Báo cáo, tham luận, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Minh Hải, các nhà báo tại Đạih hội 3 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải. Đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong 5 năm 1991 - 1995; nhiệm vụ chủ yếu của báo chí và nhiệm vụ của Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Minh Hải nhiệm kỳ 1995 - 2000. Sự nghiệp báo chí ở địa phương cũng như vai trò và tác dụng của báo chí đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá và mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh nhà. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.000627 Sẵn có Kho sách biếu tặng
SBT.001456 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DC.000804 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000170 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau