Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Biển - đảo

Cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình tranh chấp trên biển Đông thông qua một tập hợp các bài viết của các thành viên của Quỹ, trong đó nhấn mạnh đến chủ quyền của Việt nam trên biển Đông, tham vọng của Trung Quốc và các Quốc gia chung biển Đông. Đồng thời đề xuất một số giải pháp giải quyết tranh chấp

thuw viejn caf mau