Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Biển - đảo

Trình bày dưới dạng hỏi đáp vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam ; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông ; xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam

thuw viejn caf mau