Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Hồ Chí Minh

Giới thiệu toàn văn các bài tham luận trong hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong": Cơ sở khoa học và chiều sâu lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trong chủ trương sáng lập trường học lớn Thanh niên xung phong; tái hiện các sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan đến lực lượng Thanh niên xung phong...

thuw viejn caf mau